STAP VOOR STAP VERANDERING
STAP VOOR STAP VERANDERING

Werkwijze

Aanmelding, intake en behandeling

Om u aan te melden bij de Cuijkse Psychologenpraktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u een afspraak maken voor een eerste gesprek. Ook vraag ik u uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

Voordat de behandeling start vinden er eerst één of meer intakegesprekken plaats. Tijdens de intakefase worden uw klachten en hulpvraag in kaart gebracht en wordt informatie verzameld over uw achtergrond en uw functioneren op diverse levensgebieden (sociale contacten, werk, studie, hobby’s, etc.). Er wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van vragenlijsten of gestructureerde interviews. Op deze manier kan in een kortere tijd veel (aanvullende) informatie verzameld worden.

Soms wordt er informatie opgevraagd over eerdere behandelingen (indien van toepassing) of contact gezocht met uw huisarts of andere verwijzer voor extra informatie.

Ook wordt er in deze fase een zorgovereenkomst getekend, welke u voor het eerste gesprek via de mail of post toegestuurd krijgt. Hierin staan afspraken over vergoedingen/tarieven, privacy, annuleren van afspraken, etc.

Op basis van al deze verzamelde informatie wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Hierin staan de problemen of klachten waarvoor u komt, de doelen van de behandeling, de behandelvorm en ook maken we daarin afspraken over de frequentie en duur van de behandeling.

De doelstelling is om de behandeling kortdurend en oplossingsgericht te houden. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de 5 tot 12 gesprekken, vaak aangevuld met (onderdelen van) internettherapie of zelfhulpboeken. Het resultaat van de behandeling verschilt van persoon tot persoon maar het hangt ook af van de aard en ernst van de klachten en de wijze en mate waarop u in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat.

Indien in de intakefase of heel soms gedurende de behandeling blijkt dat langdurigere behandeling aangewezen is, dan zal dit met u besproken worden en zult u (in overleg met uw huisarts) een juiste doorverwijzing krijgen.

Privacy

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik werk wel samen met uw huisarts of verwijzer, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Enkel indien u daarmee instemt krijgt uw huisarts na afloop van de intake en na afronding van de behandeling een korte brief om op de hoogte te blijven van uw situatie. Indien er samengewerkt wordt met andere disciplines, zal overleg met hen alleen plaatsvinden na uw expliciete, schriftelijke toestemming. 
Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt, bijvoorbeeld ook niet aan familieleden, uitkeringsinstanties of bedrijfsartsen.

Er bestaan tevens een aantal wetten waaraan ik me als hulpverlener dien te houden en waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden. Dit zijn onder andere de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De praktijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG), te weten mw. M. van Megen, die staat geregisteerd bij de Autotriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer: FG001613.

Het dossier dat ik over ons contact met u aanmaak wordt veilig bewaard. Nadat een behandeling is beëindigd is worden uw gegevens in elektronische vorm vijftien jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Zelf kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ons verzoeken al eerder het dossier te vernietigen. Tevens heeft u recht op inzage. Ook kunt u een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid voor het verantwoordelijk beheer van die gegevens op u neemt.

Klachten en geschillen regeling

Mocht u ondanks mijn inspanningen om een goed en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hier vindt u tevens de volledige beroepscode.
Tevens is de praktijk aangesloten bij de klachten en geschillen regeling van Klacht & Company, vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In het kader van de wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. Klacht & Company heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

  • De cliënt dient bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener.
  • De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company.
  • Contactgegevens Klacht & Company: nip@klachtencompany.nl. Postbus 3106, 2601DC Delft. Tel.: 088-2341608.
  • De klacht komt altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag.
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Het klachten- en geschillenreglement NIP is tevens verkrijgbaar bij de praktijk.

Downloads
- reglement klachten en geschillen
klachtenformulier