Privacyverklaring

Cuijkse Psychologenpraktijk BV
Spinding 13-1.06
5431 SN Cuijk
06-41568376
KvK- registratie: 64800776

De Cuijkse Psychologenpraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Cuijkse Psychologenpraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Cuijkse Psychologenpraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 06-41568376.

De medewerkers van de praktijk verwerken persoons- en medische gegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten/behandeling van de Cuijkse Psychologenpraktijk BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de praktijk verstrekt en/of u deze via mail met ons deelt dan wel telefonisch.

De Cuijkse Psychologenpraktijk BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast gebruikt de praktijk uw persoons- en medische gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit psychologische behandeling. Dit in overeenstemming met de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

 

Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • BSN (ten behoeve van declaratie bij de zorgverzekeraar)

 • Gegevens betreffende uw (psychische) gezondheid in de vorm van intakeverslag, dossiernotities, diagnose (codering via de DSM-5) en eventuele correspondentie met verwijzer;

 • Zorgverzekeringsgegevens;

 • De naam van uw huisarts(enpraktijk)/verwijzer;

 • Dag en tijdstip van uw afspraak;

 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken en bijhouden van uw dossier in Careweb;

 • declaratie van de gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar via Careweb;

 • Het aanmaken en inloggen op uw Embloom account ten behoeve van e- health en afname vragenlijsten;

 • Het inplannen/verzetten van een afspraak;

 • Correspondentie (na intake en afsluiting) met uw huisarts/verwijzer (alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming);

 • Het opmaken van eventuele facturen in Yuki (boekhoudprogramma);

 • Het aanleveren van de gegevens aan het DIS (DBC-informatie systeem) van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Verstrekking aan derden:

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik werk wel samen met uw huisarts of verwijzer, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Enkel indien u daarmee instemt krijgt uw huisarts na afloop van de intake en na afronding van de behandeling een korte brief om op de hoogte te blijven van uw situatie. Indien er samengewerkt wordt met andere disciplines, zal overleg met hen alleen plaatsvinden na uw expliciete, schriftelijke toestemming. 
Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt, bijvoorbeeld ook niet aan familieleden, uitkeringsinstanties of bedrijfsartsen.

Er bestaan tevens een aantal wetten waaraan ik me als hulpverlener dien te houden en waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Beveiligen:

De Cuijkse Psychologenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van praktijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.


Bewaartermijn:

De Cuijkse Psychologenpraktijk bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht (op basis van de wet geneeskundige behandelovereenkomst, WGBO) uw dossier 15 jaar te bewaren.

Het dossier dat ik over ons contact met u aanmaak wordt veilig bewaard. Nadat een behandeling is beëindigd is worden uw gegevens in elektronische vorm vijftien jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Zelf kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ons verzoeken al eerder het dossier te vernietigen. Tevens heeft u recht op inzage. Ook kunt u een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid voor het verantwoordelijk beheer van die gegevens op u neemt.


Klachtrecht:

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een de praktijk niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie?

We hopen dat u zich tot de praktijk wendt om samen tot een oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen. de praktijk is aangesloten bij de klachten en geschillen regeling van 3PNL, vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In het kader van de wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

 • De cliënt dient bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company.

 • De klacht komt altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.

 • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Zowel informatie over de procedure als het klachtenformulier zijn bij de praktijk op te vragen.
Voor meer informatie over privacy en persoonsgegevens verwijzen we u naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl